Programska oprema za, strateško planiranje, korektivne ukrepe, vodenje projektov, poslovno planiranje, CRM Posel in gospodarstvo

O podjetju

Programska oprema za strateško planiranje, programska oprema za korektivne ukrepe, programska oprema za vodenje projektov, programska oprema za poslovno planiranje, programska oprema za profitabilnost projektov, programska oprema za CRM, programska oprema za poslovna poročila, programska oprema za promocije

DSE skupina, d.o.o. ponuja celovito IT rešitve za podporo odločanju TOMAS.
 
ZAKAJ TOMAS V PODJETJE?

Konkurenčno okolje nagrajuje boljše in izloča slabše. Napredujejo podjetja z boljšimi REZULTATI. Da bi ustvarjali rezultate, moramo načrtovati, meriti, usmerjati in razvijati AKTIVNOSTI. Samo analizirati rezultate takrat, ko so že postali zgodovina, je premalo in prepozno!

TOMAS je predvsem učinkovito orodje v rokah vodstva in zaposlenih takrat, ko ga najbolj potrebujejo – ko načrtujejo in ko izvajajo načrtovano. Vsa uspešna podjetja stalno izpopolnjujejo postopke in rezultate načrtovanja in poslovne procese s katerimi izvajajo načrtovano. Večina podjetij ki izgublja konkurenčni položaj ima težave prav na teh področjih. TOMAS vam bo v veliko pomoč pri navigiranju k dolgoročni uspešnosti poslovanja.

KAKO?

Začetno in periodično oblikovanje, formuliranje in izpopolnjevanje odločitev o tem KAJ bomo delali podpirajo programski moduli TOMAS:
 
EFQM, Balanced Scorecard (BSC), TQM, 20 ključev – za načrtovanje na strateški ravni ko je govora o poslanstvu, viziji, strateških ciljih in strategijah;

Poslovni načrt (Business Plan) – za operativno prodajno in finančno planiranje
 
Sledi drugi KAKO in sicer podpora izvajanju in nadzoru najpomembnejših procesov v podjetju na področju prodaje, financ, kakovosti in poslovne odličnosti, korektivnih ukrepov in projektnega vodenja.
Moduli sistema TOMAS prinašajo v podjetju naslednje funkcije in konkretne koristi:
 
 
Sistem TOMAS je integralna rešitev za podporo odločanju (Colaborative Performance Management), ki ponuja rešitev "Vse v enem” z vsemi funkcijami potrebnimi za upravljanje podjetja:
 • Strateško planiranje, BSC – Programsko podprto oblikovanje poslovne vizije, strateških ciljev in njihova pretvorba v sledljive aktivnosti.
 • BP, Poslovni plan - Ko številke podjetja zaživijo in omogočijo interaktivne večdimenzijske simulacije poslovnega rezultata pri različnih predpostavkah poslovanja. Omogoča več verzij plana in spremljanje v primerjavi z realizacijo.
 • Dash, Nadzorne plošče, poslovna poročila - Upravljavska konzola podjetja – vsi ključni pokazatelji poslovanja, ažurno, pregledno na enem mestu. Omogoča krmiljenje aktivnosti in virov takrat ko je za to pravi čas. Letni rezultati so zgodovina, ki je ne moremo več spreminjati. Z monitoringom poslovanja, izpolnjevanja strateških in operativnih ciljev, projektov, nalog, CRM,... pa bomo ustvarjali zgodovino na katero bomo lahko ponosni!
 • CRM, tržne platforme - celovito načrtovanje, izvajanje in analiziranje odnosov s poslovnimi partnerji; vsi relevantni podatki iz različnih baz podjetja so dostopni na enem mestu; omogočeno je več dimenzijsko delo z rezultati, aktivnostmi in katalizatorji (kompetencami in viri); omogočena je tudi mobilna prodaja in podpora marketingu.
 • Project, project management, projektni management - omogoča enostavno formuliranje in sprožanje projektov in nalog; enostaven vpogled v stanja preko strežnika; enostavno poročanje; avtomatski opomniki.
 • Meeting, Elektronsko vodenje sestankov, izdelava zapisnikov - e-sestanki s programsko podprto pripravo sestankov v podjetju; učinkovito vodenje sestankov zapisnikov in pregled izvrševanja sklepov.
 • DM, Usklajevanje dokumentov, verzije dokumentov - programska podpora upravljanju dokumentov v skladu z ISO standardi, ki jih med drugimi uporablja Mercator za vsa svoja podjetja.
 • CORI, Korektivni ukrepi, preventivni ukrepi - krepitev konkurenčne moči podjetja temelji na stalnem ugotavljanju odstopanj in kontinuiranem odpravljanju le-teh s korektivnimi ukrepi.
 • Upravljanje reklamacij;
 • PROCES, Modeliranje procesov, optimizacija procesov;
 • CONS, Konsolidacija, konsolidirani računovodski izkazi;

Za uspešno strateško upravljanje podjetja je zelo pomembno, da obstaja učinkovit informacijski sistem za nadzor upravljavskih, predvsem strateških informacij. Tak sistem vodstvo  podjetja in organizacijskih enot redno in periodično alarmira o odstopanjih od postavljenih vrednosti strateških pokazateljev.

Balanced scorecard, KPI, SWOT, strategije, strateška mapa, strateško planiranje, sistem uravnoteženih kazalnikov, strateški cilji, nadzorna plošča. STRATEŠKO NAČRTOVANJE IN BSC - TOMAS

BP - Poslovni načrt, rešitev, ki se lahko uporablja za različne namene načrtovanja: letne načrte, dolgoročne načrte, načrte skupine podjetij... lahko pripravite več verzij načrta (optimistično, pesimistično...). Rešitev načrtovalcem nudi svobodo pri oblikovanju različnih vnosnih tabel za načrtovanje. Določite lahko »potek dela« načrtovanja, ljudi, ki bodo pri tem sodelovali, ter nalog, ki jih je potrebno opraviti. Ko odgovorni končajo z vnosom, se plan preračuna in lahko se izvede simulacije. S spremembo katerega koli parametra takoj vidite vpliv na uspešnost celotnega podjetja, organizacijskih enot, proizvodov in trgov. Plan lahko predstavite vodstvu preko grafičnega vmesnika. Ko je plan končan si lahko prenesete celoten plan v WORD (s tekstom in tabelami).
 
Poslovni plan, simulacije, verzije plana, plan prodaje, prodajni plan, plan bilance uspeha, finančni plan, planiranje, plan stroškov.
poslovni plan, simulacije, verzije plana, plan prodaje, prodajni plan, plan bilance uspeha, finančni plan, planiranje, plan stroškov
 

Dobro izbrane poslovne odločitve vodijo do uspehov ne da bi pri tem tvegali s prihodnostjo celotnega podjetja. TOMAS vsebuje močno orodje za izdelavo analiz, ki na preprost način sledi našemu načinu razmišljanja in izvajanju raziskav. Omogoča združitev podatkov iz različnih poslovnih aplikacij, Interneta, različnih modulov in poslovnih funkcij.

Managerski informacijski sistem, direktorski informacijski sistemi, OLAP.

Nadzorne plošče ponujajo hiter in udoben pregled stanja podjetja kadarkoli in kjerkoli. Polnijo se avtomatsko iz baz podatkov podjetja, ostalih rešitev TOMAS ali pa preko vnosnih tabel, ki jih polnijo uporabniki, namesto dosedanjih Excelov.

Poročila se polnijo avtomatsko in nadomeščajo ročno pripravo Excel poročil. Take tabele se lahko izpišejo, lahko pa si jih uporabniki enostavno ogledujejo v TOMAS. Poročila si lahko uporabniki kreirajo sami podobno kot v Excelu, ni potrebno programiranje.

Nadzorne plošče, kazalci, poslovna poročila, vnosne tabele.

TOMAS.CRM na osnovi metodologije ciljnega vodenja prodaje (Mercuri International) omogoča večdimenzijsko načrtovanje in spremljanje aktivnosti in s tem učinkovito vplivanje na rezultat takrat ko je to možno – v fazi izvajanja aktivnosti.

CRM v praksi pogosto predstavlja zgolj bolj ali manj elegantno obliko adresarja in odlagališča zapisov o stikih s kupcem, ali pa zelo kompleksno marketinško orodje, ki ga prodajna funkcija podjetja včasih težko vgradi v vsakodnevno prodajno delo ljudi v prodaji.

Mi imenujemo naš CRM -  TOMAS.CRM+ in ima enkratno ponudbo, saj lahko kombiniramo module in nudimo paketno rešitev. Skupaj s klasičnim CRM nudimo še del Projektov, Poslovnega plana, Poročil in nadzornih plošč, del Reklamacij, in upravljana dokumentov.

CRM, priložnosti, tržne platforme, povečanje prodaje, prodajne faze, projekti, spremljanje aktivnosti s kupci, reklamacije kupcev, planiranje aktivnosti s kupci.

TOMAS.Project je uporabniku prijazno orodje za upravljanje enostavnih projektov, ki ga lahko uporabljajo celo direktorji. Z njim ne poskušamo in nočemo konkurirati kompleksnim orodjem za projekt management, kot je npr. MS project.

Vodenje enostavnih projektov, project management, naloge, poročanje o nalogah, vodenje projektov, projektni management.

 

Proces je rešitev namenjena izdelavi modeliranja procesov kot podpora pri spreminjanju poslovnih procesov ali upravljanju nadzora kakovosti.

Glavni namen uporabe:

 • Podpora pri spreminjanju poslovnih procesov.
 • Dokumentacija stanja pred uvedbo nove informacijske podpore.
 • Dokumentacija poteka dela.
 • Programska podpora uvedbi nadzora kakovosti.
 • Nadzorovanje ključnih parametrov po procesih in aktivnostih.

Optimizacija procesov, podpora ISO 9001:2010, modeliranje procesov.

Sestanki so lahko odlično orodje za zbiranje idej in mnenj ter vodenje aktivnosti skupin zaposlenih. Vendar učinkovitost lahko hitro pade, če sestanki niso dobro v naprej pripravljeni, učinkovito vodeni in če se dogovorjeni sklepi ne realizirajo kvalitetno in v dogovorjenih rokih. DSE je razvil orodje, ki vam pomaga povečati učinkovitost sestankov.

Vodenje sestankov, spremljanje sklepov, poročanje o sklepih, sklepi prejšnjih sej, izdelava zapisnikov, elektronsko vodenje sestankov. Strateško načrtovanje, načrtovanje proračunov, modeliranje procesov - TOMAS

S pomočjo naše rešitve so vsi dokumenti podjetja dostopni v digitalni obliki, kadarkoli in kjerkoli. Uporabniku prijazna aplikacija ponuja samo tiste dokumente, do katerih ima posamezna oseba pravico. Aplikacija zagotavlja sledljivost dokumentov, dokumente usklajujemo in potrjujemo, pregledujemo tekočo in predhodne verzije, pravice do dokumentov...

Tak dokument lahko odpremo direktno na prikazu dokumentacijskega toka procesa, s tem da program sam pazi, da vedno odpre zadnjo veljavno verzijo dokumenta.

Iso dokumenti, vodenje dokumentov, upravljanje dokumentov, verzije dokumentov, usklajevanje dokumentov.Strateško načrtovanje, načrtovanje proračunov, modeliranje procesov - TOMAS 001

V vsakem podjetju se pojavlja potreba po stalnem ukrepanju v kolikor delovanje odstopa od želenega ali planiranega. Potreba po ukrepih se lahko pojavi na osnovi internih ali zunanjih presoj, zapisov o neskladnosti, vodstvenih pregledov, slabih kazalcev merjenja uspešnosti procesov… Poleg tega, da ugotavljamo neskladja je pomembna tudi analiza vzrokov ter čimprejšnja odprava napak ali preprečitev, da bi se napake pojavile. Brez ustrezne informacijske podpore je nadzor in spremljanje izvedbe nalog na osnovi načrta ukrepanja težavna naloga. Z detajlno analizo, sprejemanjem preventivnih in korektivnih ukrepov in vsakodnevnim nadzorom nad izvajanjem pa odpravimo vzroke naših napak in preprečimo ponavljanje ter dosežemo uspešno izvajanje naših procesov.

Korektivni ukrepi, ISO, neskladja, preventivni ukrepi, korekcije, IT podpora kakovosti, ISO 9001:2010.Strateško načrtovanje, načrtovanje proračunov, modeliranje procesov - TOMAS 002

Vsako podjetje, ki posluje s strankami si želi zadovoljne kupce. Ti se vedno znova vračajo in so naša najboljša reklama, hkrati pa garancija za rast podjetja in dobička. Zato je spremljanje reklamacij kupcev še posebnega pomena, saj s hitrim reševanjem potolažimo nezadovoljnega kupca. S podrobno analizo, sprejemanjem korektivnih in preventivnih ukrepov pa odpravimo vzroke naših napak in preprečimo ponavljanje pritožb in reklamacij.

Upravljanje reklamacij, reklamacije kupcev, reševanje reklamacij, SW za reklamacije.

IT rešitev za konsolidacijo poenostavlja kompleksne procese zbiranja podatkov, skrajšuje čas zaključka obračunskih obdobij in izboljšuje možnosti finančnega načrtovanja in analiziranja.

Konsolidacija, konsolidirani računovodski izkazi, izločanje medsebojnih terjatev in obveznosti, SW za konsolidacijo, konsolidiranje skupine podjetij.Strateško načrtovanje, načrtovanje proračunov, modeliranje procesov - TOMAS 003

Aplikacija je namenjena za oddelke matičnih oziroma krovnih podjetij, ki zbirajo poročila dislociranih enot.
 
Poročila povezanih podjetij, poročila dislociranih enot, poročila enot, poročila komitentov, web obrazci za poročanje.
 
Glavna naloga aplikacije je zajeti vse investicije, od naložbenih načrtov, javnih ponudb ali razpisov, pogodb in poročil v podatkovni bazi, ter tako omogočiti naložbenim storitvam in upravi učinkovit nadzor nad porabo naložbenih sredstev. Standardna računovodska poročila pogosto zberejo te podatke le z izračuni amortizacije v sledečih letih.
 
Spremljanje investicij, upravljanje investicij.
 

Vizija

Naš cilj je nadaljevanje razvoja kvalitetnih rešitev za podporo odločanju TOMAS in zgraditi mrežo partnerjev, distributerjev in svetovalcev po vsem svetu za promocijo svojih rešitev in za povečanje uspešnosti strank.

Kompetence

DSE skupina združuje visoko specializirane razvijalce, svetovalce in strokovnjake z več kot 20 let izkušenj na področju poslovne inteligence. Uporaba tehnologije, raziskave in stalen razvoj so temelji, na katerih gradimo svoje storitve, tako da lahko našim strankam ponudimo konkurenčno prednost.

Reference

V preko 20 letih smo sodelovali z več kot 200 podjetji na različnih projektih (Perutnina Ptuj, Droga Portorož, Luka Koper, Intereuropa, Trimo, Mercator, Živila Kranj, Kolinska, Žito Gorenjka, Slovenske železnice, Tosama, NKBM, Merkur, Adriatic Slovenica, Continental, Prvi faktor Zagreb, Valkarton, TAB, TKK, Ministrstvo za zdravje, Tigar Srbija, Komunala Brčko. Comita Slovenija, Kozmetika Afrodita, Skupina Don don…

Trenutne reference TOMAS:

 • Continental Korbach (Proces, BSC)
 • KUDU, Saudska Arabija (BSC)
 • Bolnišnica Golnik (ISO DM)
 • Mercator skupina (ISO DM-10.000 uporabnikov)
 • Ministrstvo za zdravje (Poročila enot nujne medicinske pomoči)
 • NKBM (Konsolidacija)
 • Adriatic Slovenica (Poslovni plan)
 • Sumida Slovenija (Sestanki)
 • Kozmetika Afrodita (Plan, Nadzorne plošče, Poročila, Projekti, Sestanki)
 • Skupina Don don (Plan, Nadzorne plošče, Poročila, Projekti, Sestanki, Konsolidacija)
 • Predilnica Litija (DM, Sestanki, Reklamacije, Cori, Projekti, CRM)
 • Novellus (CRM, Naročila)
 • DBS  (Sestanki, Projekti)
 • Cardio medical (Reklamacije)
 • Energetika MB (Projekti, Cori, Plan, Nadzorne plošče)
 • Srbske železnice (DM, Sestanki, Projekti, Procesi, Cori)
 • Clarus acta, Zagreb (CRM-promocije, obiski)

 

Programska oprema za strateško planiranje, programska oprema za korektivne ukrepe, programska oprema za vodenje projektov, programska oprema za poslovno planiranje, programska oprema za profitabilnost projektov, programska oprema za CRM, programska oprema za poslovna poročila, programska oprema za promocije - DSE skupina, Managersko svetovanje, d.o.o.

Programska oprema za, strateško planiranje, korektivne ukrepe, vodenje projektov, poslovno planiranje, CRM

Ponudba

TOMAS BSC


STRATEŠKO NAČRTOVANJE IN BSC

Za uspešno strateško upravljanje podjetja je zelo pomembno, da obstaja učinkovit informacijski sistem za nadzor upravljavskih, predvsem strate&scar...Ogled ponudbe

TOMAS MIS


MIS

Dobro izbrane poslovne odločitve vodijo do uspehov ne da bi pri tem tvegali s prihodnostjo celotnega podjetja. TOMAS vsebuje močno orodje za izdelavo analiz, ki na preprost način sledi na&scaro...Ogled ponudbe

TOMAS BP


POSLOVNI NAČRT BP - Poslovni načrt, rešitev, ki se lahko uporablja za različne namene načrtovanja: letne načrte, dolgoročne načrte, načrte skupine podjetij... lahko pripravite več verzij načrta...Ogled ponudbe

TOMAS DM


DM

S pomočjo naše rešitve so vsi dokumenti podjetja dostopni v digitalni obliki, kadarkoli in kjerkoli. Uporabniku prijazna aplikacija ponuja samo tiste dokumente, do katerih ima posa...Ogled ponudbe

TOMAS Meeting


SESTANKI

Sestanki so lahko odlično orodje za zbiranje idej in mnenj ter vodenje aktivnosti skupin zaposlenih. Vendar učinkovitost lahko hitro pade, če sestanki niso dobro v naprej pripravljeni, uči...Ogled ponudbe

TOMAS Cons


KONSOLIDACIJA

IT rešitev za konsolidacijo poenostavlja kompleksne procese zbiranja podatkov, skrajšuje čas zaključka obračunskih obdobij in izboljšuje možnosti finančnega nač...Ogled ponudbe

TOMAS Report


POROČILA DISLOCIRANIH ENOT IN PODJETIJ Aplikacija je namenjena za oddelke matičnih oziroma krovnih podjetij, ki zbirajo poročila dislociranih enot. Ogled ponudbe

TOMAS Projects


TOMAS.Projekti je uporabniku prijazno orodje za upravljanje enostavnih projektov, ki ga lahko uporabljajo celo direktorji. Z njim ne poskušamo in nočemo konkurirati kompleksnim orodjem za projekt management, ko...Ogled ponudbe

TOMAS CRM


TOMAS.CRM na osnovi metodologije ciljnega vodenja prodaje (Mercuri International) omogoča večdimenzijsko načrtovanje in spremljanje aktivnosti in s tem učinkovito vplivanje na rezultat takrat ko je to možno – v ...Ogled ponudbe

TOMAS Claim


REKLAMACIJE

Vsako podjetje, ki posluje s strankami si želi zadovoljne kupce. Ti se vedno znova vračajo in so naša najboljša reklama, hkrati pa garancija za rast podjetja in dobička. Zato je spremljanj...Ogled ponudbe

TOMAS Cori


Korektivni ukrepi

V vsakem podjetju se pojavlja potreba po stalnem ukrepanju v kolikor delovanje odstopa od želenega ali planiranega. Potreba po ukrepih se lahko pojavi na osnovi internih ali zunanjih presoj...Ogled ponudbe

TOMAS Dash


TOMAS Dashboardi

Nadzorne plošče ponujajo hiter in udoben pregled stanja podjetja kadarkoli in kjerkoli. Polnijo se avtomatsko iz baz podatkov podjetja, ostalih rešitev TOMAS ali pa preko vnosnih tabe...Ogled ponudbe

TOMAS Process


Proces je rešitev namenjena izdelavi modeliranja procesov kot podpora pri spreminjanju poslovnih procesov ali upravljanju nadzora kakovosti.

Glavni namen uporabe:

Podpora pri spreminjanju poslovn...
Ogled ponudbe

Pošlji povpraševanje Programska oprema za, strateško planiranje, korektivne ukrepe, vodenje projektov, poslovno planiranje, CRM

( * ) Označena polja so obvezna

Poročaj o napaki

V primeru napačnih informacij prosimo za popravek. Hvala!

( * ) Označena polja so obvezna

Kontaktni podatki

 • Ime Programska oprema za, strateško planiranje, korektivne ukrepe, vodenje projektov, poslovno planiranje, CRM
 • Polno ime DSE skupina, Managersko svetovanje, d.o.o.
 • Davčna številka 65296362 SI65296362
 • Matična številka 6954308000
 • Davčni zavezanec Da